Denar za gradnje in obnove vrtcev ter šol bo prerazporejen, sredstva se ne bodo povečala, čeprav so se projekti podražili

0
237
Ljubečna pri Celju, Osnovna šola. Simbolična fotografija (Foto: Lili Pušnik / STA)

Na odboru za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2024-2027 posodobila vrednosti nekaterih projektov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Gre za projekte Novogradnja enote vrtca Kurirček v občini Logatec, Izgradnja športne dvorane v Bovcu, Prizidek in rekonstrukcija OŠ Podgorje, Prizidek in rekonstrukcija Tretje OŠ Slovenj Gradec in Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico. Sredstva se bodo prerazporedila med projekti v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, brez povečanja državnih izdatkov.

Novogradnja enote vrtca Kurirček v občini Logatec
Projekt vključuje gradnjo 1.021 m² velikega vrtca s štirimi oddelki in večnamenskim prostorom. Po težavah pri pridobivanju zemljišč se je financiranje prilagodilo. Leta 2023 je bilo izplačanih 485.999,66 evra, v letu 2024 pa je predvidenih 279.714,51 evra. Občina bo prejela tudi 243.306,59 evra nepovratnih sredstev s strani EKO sklada. Zaradi neupoštevanja gradnje dodatnih parkirnih mest, stroškov notranje opreme in povišanja cen storitev v letih 2021-24 se je prvotna ocena investicije v višini 2.110.384 evrov  povečala za 85%. Gradnja in sofinanciranje sta se pričela v letu 2023, zaključek gradnje je predviden v avgustu 2024, sofinanciranje v letu 2025.

Izgradnja športne dvorane v Bovcu
Projekt je prejel 726.555,65 evra iz sredstev Ministrstva za vzgojo in izobraževanje do leta 2023. Občina Bovec je v postopku pridobivanja 1.031.869,10 evra  nepovratnih sredstev s strani EKO sklada. Zaradi višjih stroškov na trgu s strani izvajalcev se je končna vrednost investicije povečala na 10.482.667,00 EUR. Občina bo pokrila razliko z lastnimi sredstvi in sredstvi Fundacije za šport. Projekt bo zaključen leta 2024.

Prizidek in rekonstrukcija OŠ Podgorje

Projekt se je soočil s povišanimi stroški zaradi vključitve zunanjih izvajalcev in povišanja cen materialov. Občina Slovenj Gradec pričakuje 113.491 evrov sredstev s strani EKO sklada. Izhodiščna vrednost projekta je bila 658.885 evrov, končna vrednost pa je predvidena na 1.404.522,12 evra. Končna vrednost investicije je predvidena v višini 1.404.522,12 EUR. Spremembo vrednosti projekta bo občina Slovenj Gradec v letu 2024 pokrila z lastnimi sredstvi v višini 235.049,27 evra.

Prizidek in rekonstrukcija Tretje OŠ Slovenj Gradec

Projekt je po izdelavi natančnih popisov del in rasti cen materialov povišal ocenjeno vrednost. Občina pričakuje 295.554 evrov sredstev s strani EKO sklada. Izhodiščna vrednost projekta je bila 1.748.759,10 evra, končna vrednost pa 3.213.897,50 evra. Spremembo vrednosti projekta bo občina Slovenj Gradec v letu 2024 pokrila z lastnimi sredstvi v višini 594.503,60 evra.

Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico

Občina Šentjur je zaradi spreminjanja projektne zasnove in pritožb soseda morala kupiti dodatno zemljišče, zato bo projekt izveden v dveh fazah. Občina Šentjur je za izvedbo projekta povečala lastna sredstva. Obseg sofinancerskih sredstev ministrstva ostaja nespremenjen in znaša 1.950.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu s predvideno dinamiko izplačil do vključno leta 2026.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje