Lokalne volitve: Pristojnosti občin segajo do osnovnega šolstva

0
71
(Foto: Tamino Petelinšek / STA)

Pristojnosti občin kot temeljnih lokalnih samoupravnih skupnosti se večinoma nanašajo na področje prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, lokalnih javnih služb, varstva okolja, osnovnega šolstva in varstva otrok. Občine upravljajo župan, občinski svet in nadzorni odbor, financirajo pa se pretežno iz lastnih sredstev.

 

V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki jih lahko država z zakonom prenese na občine, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva.

Na splošni ravni so naloge občin opredeljene v zakonu o lokalni samoupravi, konkretneje pa je večina občinskih pristojnosti določenih v zakonih, ki urejajo posamezna področja, kot so na primer prostorsko planiranje, graditev objektov, lokalne javne službe varstva okolja, osnovno šolstvo in varstvo otrok.

Občine upravljajo občinsko premoženje in načrtujejo prostorski razvoj občine. Urejajo in vzdržujejo vodovodne in energetske komunalne objekte ter skrbijo za lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine. Skrbijo za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za zbiranje in odlaganje odpadkov. Organizirajo pomoč ter reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč. V okviru svojih pristojnosti urejajo, upravljajo in skrbijo za lokalne javne službe, za vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove…

J.S., STA