Osnovnošolcem bo težje: V predlogu novele zakona o osnovni šoli so spremembe pri NPZ in tujih jezikih

0
109
(Foto: Freepik)

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog novele zakona o osnovni šoli, ki uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce, prvi tuji jezik v 1. razredu in drugi tuji jezik v zadnjem triletju. Predlog novele bo v javni obravnavi do 12. junija.

Bistveni cilji predloga novele zakona so dvigniti raven in kakovost vzgoje in izobraževanja v Sloveniji z zavedanjem, da mora sodobni vzgojno-izobraževalni proces ob upoštevanju razvojnih značilnosti otrok, učencev in dijakov zagotavljati podporo celostnemu intelektualnemu, čustvenemu, moralnemu, socialnemu in telesnemu razvoju, piše v predlogu.

Med poglavitnimi rešitvami novela predvideva uvedbo NPZ za tretješolce. Cilj je spremljanje dosežkov tudi v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju kot pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje aktivnosti za učenca, učitelja, starše in sistem. Dosežki učenca in državna povprečja pri NPZ se v obliki odstotnih točk v 3. in 6. razredu zapišejo v obvestilo o dosežkih pri NPZ, v 9. razredu pa v zaključno spričevalo osnovne šole, predvideva predlog.

Predlog novele določa tudi nov koncept razširjenega programa, v okviru katerega šola razvija spodbudno in varno učno okolje, kjer je več prostora za medsebojno sodelovanje med učenkami in učenci, več možnosti za udejanjanje načela enakih možnosti in upoštevanja potreb ter interesov učencev.

Prav tako predvideva začetek rednega poučevanja drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (od 7. do 9. razreda) in začetek poučevanja tujega jezika v 1. razredu.

Pri izobraževanju učencev na domu predvsem izenačuje te učence z učenci, ki se izobražujejo v šoli, s čimer za glavni cilj postavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda učencem, ki se izobražujejo na domu.

Predlog novele zakona o osnovni šoli predvideva še uskladitev zakona o osnovni šoli z določili zakona o športu. Šola ne bo več pristojna za podeljevanje statusa učenca športnika, ker je to z zakonom o športu določeno drugače. Ima pa šola skupaj s starši obveznost, da učencu, ki dosega vidnejše dosežke na tekmovanjih, prilagodi šolske obveznosti, je zapisano v gradivu.