Ministrstvo za delo z javnim pozivom za kandidate za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

0
256
(Foto: Pixabay)

Ministrstvo za delo je na podlagi zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva.

Ministrstvo zainteresirane kandidate vabi, da se na prejšnji teden objavljen poziv prijavijo do 21. avgusta. Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, od tega je 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela. Na podlagi javnega pooblastila usposabljanje izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Kot so pojasnili na ministrstvu, zakoniti zastopnik v skladu z določbami zakona o mednarodni zaščiti zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve, izdane v postopku mednarodne zaščite.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Družinski zakonik določa, da skrbnik ne more biti oseba, ki ji je odvzeta starševska skrb, ki ni poslovno sposobna, katere koristi so v navzkrižju s koristmi varovanca, ki je z varovancem sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju, katere zakonec ali zunajzakonski partner je z varovancem sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju ter od katere glede na njene osebne lastnosti ali razmerja z varovancem ali njegovimi starši ni mogoče pričakovati, da bo pravilno opravljala skrbniške obveznosti.

Ker opravljanje naloge zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva pomeni delo z otroki, bo ministrstvo na podlagi soglasja prijaviteljev zaprosilo tudi za potrdila o tem, da posamezni kandidat ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen in da kandidat ni v kazenskem postopku za tovrstno kaznivo dejanje.

Kot so pojasnili, se seznam zakonitih zastopnikov vodi z namenom, da ima pristojni center za socialno delo ves čas na razpolago določeno število oseb, ki izpolnjujejo pogoje za zakonitega zastopnika in imajo ustrezna znanja za zastopanje mladoletnikov brez spremstva, in jih lahko imenuje za zakonite zastopnike. Mladoletnikom brez spremstva namreč zakonitega zastopnika imenuje pristojni center za socialno delo, in sicer po določbah zakona o splošnem upravnem postopku. Odločbe so praviloma izdane isti dan, ko se center za socialno delo seznani z dejstvom, da se na območju Slovenije nahaja mladoletnik brez spremstva.

Na seznamu je trenutno 20 zakonitih zastopnikov. Ker so nekateri zakoniti zastopniki neaktivni, želijo pridobiti nove kandidate in jih povabiti na usposabljanje, so pojasnili na ministrstvu.

C. R., STA