Kako se lahko ukrajinski otroci, ki so v Slovenijo pribežali pred vojno, vključijo v izobraževalni sistem

0
656
Ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec (Foto: MIZŠ)

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja.

Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba ureja tako vključevanje v programe za predšolske otroke, osnovne šole, srednjega šolstva, višjega strokovnega izobraževanja, ter programe visokega šolstva.

Predšolska vzgoja

Uredba v 16. členu ureja vključevanje v programe za predšolske otroke. Če je otrok vključen v program za predšolske otroke, ki ga izvaja javni ali zasebni vrtec, se znižano plačilo za starše, ki imajo status začasne zaščite, določi pod pogoji, ki veljajo za tujce, v zakonu, ki ureja vrtce, in v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Starši, ki jim pripada pravica do denarne pomoči ali pravica do žepnine v skladu z zakonom in to uredbo, so za čas trajanja te pravice oproščeni plačila za vrtec. Sredstva v višini cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtcu krije državni proračun na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga vrtec pripravi v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, in ministrstva, pristojnega za finance.

Vlada Republike Slovenije je 9. marca 2022 sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. V skladu s tem se uvede status začasno zaščitene osebe za vse osebe, ki so bile 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, imajo pravico do vključitve in zaključka izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Osnovno šolstvo

Glede na predpise s področja osnovnošolskega izobraževanja, se šoloobvezni otroci, ki pridobijo status razseljene osebe z začasno zaščito praviloma vpišejo in vključijo v šolo šolskega okoliša, v katerem prebivajo. Starši učenca z zaščito, ki bodo želeli otroka vpisati v šolo, se sami ali s svojimi v Sloveniji živečimi sorodniki ali s svojim pooblaščencem – v primerih mladoletnih oseb brez spremstva pa njihov zakoniti zastopnik – neposredno oglasijo na šoli.

Pred vstopom učenca z zaščito v šolski sistem mora šola od zakonitega zastopnika učenca z zaščito oziroma pooblaščene institucije pridobiti izkaznico, ki jo izda upravni organ in se z njo dokazuje istovetnost osebe. Če učenec še nima izkaznice osebe z začasno zaščito, šola otrokovega starša oziroma zastopnika napoti na upravno enoto, da si pridobi status osebe z začasno zaščito.

Sprejeta uredba določa, da ima oseba z začasno zaščito, ki se vpiše v osnovno šolo in se redno izobražuje, ima pravico do brezplačne malice in kosila. Oseba z začasno zaščito, ki se vpiše v srednjo šolo in se redno izobražuje, ima pravico do brezplačne malice. Sredstva za malice in kosila iz tega člena zagotovi
ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Učenci z začasno zaščito imajo pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole, lokalni skupnosti povrne ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Srednje šolstvo in programi višješolskega izobraževanja

Uredba omogoča tudi vključevanje v programe nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in splošnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja.

17. člen uredbe določa, da o vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v vse srednješolske programe ter programe višjega strokovnega izobraževanja odloča izbrana šola ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V omenjenih smernicah se določijo predvsem elementi začetnega razgovora, ki se opravi na šoli, možni načini ugotavljanja predznanja in usmeritve za izdelavo individualnega načrta.
Pomembno je, da se ne glede na določbe pravilnikov, ki urejata vpis v srednje šole in višje strokovno izobraževanje, lahko oseba z začasno zaščito vpiše v izobraževalne in študijske programe
tudi med šolskim oziroma študijskim letom, če ima šola razpoložljiva mesta.

Visoko šolstvo

Enako o vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v visokošolske študijske programe odloči visokošolski zavod. Tudi tu se lahko oseba z začasno zaščito ne glede na določbe pravilnika, ki ureja razpis za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu, vpiše v študijske programe tudi med študijskim letom, če ima visokošolski zavod razpoložljiva mesta.
Zaradi vpisa oseb z začasno zaščito visokošolski zavodi lahko razpišejo dodatno število vpisnih mest. Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih mest visokošolski zavodi določijo z razpisom za vpis v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

Vir: gov.si