Ob dnevu izobraževanja: V vrtce vpisanih vse več otrok

0
240
(Foto: Freepik)

V vrtce je vpisanih vse več otrok. V osnovno šolo vstopajo šestletniki, a je med prvošolci tudi 12 odstotkov sedemletnikov. Med dijaki jih je najmanj v nižjem poklicnem izobraževanju. Diplomantke pa po številu precej presegajo diplomante. To je le nekaj podatkov, ki jih ob mednarodnem dnevu izobraževanja navaja statistični urad.

V vrtec je bilo v omenjenem šolskem letu vključenih 86.177 otrok ali 84,6 odstotka vseh otrok v starosti od enega do pet let. To je za 17,4 odstotne točke več kot pred 15 leti oz. v šolskem letu 2007/08, ko je delež vključenih znašal 67,2 odstotka. Predšolsko vzgojo je v šolskem letu 2022/23 izvajalo 869 javnih in 123 zasebnih vrtcev. Velika večina oz. 94 odstotkov otrok je obiskovala javne vrtce.

V srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje vpisana skoraj polovica dijakov

Otroci v Sloveniji vstopajo v osnovno šolo v letu, ko dopolnijo šest let. Nekateri zaradi različnih razlogov šolanje začnejo leto pozneje kot vrstniki. V šolskem letu 2022/23 je bilo med prvošolci 12 odstotkov sedemletnikov. To je bilo za štiri odstotne točke več kot v šolskem letu 2016/17. Delež sedemletnikov, ki so prvič prestopili šolski prag, je bil največji v zasavski statistični regiji, kjer je znašal 15 odstotkov, najmanjši pa v jugovzhodni Sloveniji, kjer je bil sedemodstoten.

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2022/23 vključenih 90 odstotkov mladih v starosti od 15 do 18 let. Največ oz. 47,1 odstotka dijakov je bilo vpisanih v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, sledili so srednje splošno izobraževanje (35,5 odstotka), srednje poklicno (15,9 odstotka) in nižje poklicno izobraževanje (1,5 odstotka). Dijakinje so prevladovale na vseh posameznih področjih izobraževanja razen pri informacijski in komunikacijski tehnologiji ter tehniki, proizvodnih tehnologijah in gradbeništvu.

Terciarno izobraževanje v letu 2022 uspešno končalo več kot 16.100 ljudi

V višješolsko in visokošolsko izobraževanje je bilo v prejšnjem študijskem letu vključenih 48,2 odstotka mladih v starosti od 19 do 24 let. Terciarno izobraževanje je v letu 2022 uspešno končalo 16.111 diplomantk in diplomantov, pri čemer je delež diplomantk znašal 59 odstotkov. Delež tistih, ki so pridobili izobrazbo prve stopnje, je znašal 68 odstotkov. Povprečna starost ob zaključku visokošolskega izobraževanja je bila 27 let.

Delež odraslih v starostni skupini od 25 do 69 let, vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje, je v letu 2022 po samooceni znašal 39,5 odstotka. Najvišji, in sicer 48-odstotni delež je bil med starimi 35 do 49 let, najnižji pa med starimi od 65 do 69 let, kjer je znašal 15 odstotkov.

Generalna skupščina Združenih narodov je 24. januar razglasila za mednarodni dan izobraževanja leta 2018. Tako je želela izpostaviti pomen izobraževanja kot temeljne človekove pravice ter osrednjega dejavnika za doseganje trajnostnega razvoja.

STA objavlja tabelarične podatke o vključenosti v izobraževanje v Sloveniji.

Število izobraževalnih ustanov, otrok in mladih, ki so vanje vpisani, ter število zaposlenih strokovnih delavce (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v šolah, učiteljev v srednjih šolah in pedagoških delavcev v višješolskih in visokošolskih zavodih) v šolskem letu 2022/23:

ustanova      št.   vključeni   zaposleni
-----------------------------------------------------
vrtec        992    86.177     13.564
osnovne šole    819    197.062     18.610
srednje šole    155    77.462      6226
višje/visokošolski
zavodi       185    79.987      5890

Delež dijakov po področju izobraževanja v šolskem letu 2022/23:

področje                     delež v %*
------------------------------------------------------------
osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti     35,5
tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo   24,6
poslovne in upravne vede, pravo           8,4
transport, varnost, gostinstvo in turizem,
osebne storitve                   8,1
zdravstvo in socialna varnost            7,6
informacijske in komunikacijske tehnologije     4,6
umetnost in humanistika               4,1

* Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.

Delež diplomantov terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja v letu 2022:

vrsta izobraževanja                   delež v %*
-------------------------------------------------------------------
višje strokovno                      13,9
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja       24
visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)     29,6
magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko   3,8
magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani
1. bolonjski stopnji                   25,8
doktorsko (3. bolonjska stopnja)              2,8

* Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.

Deleži odraslih, vključenih v formalno ali neformalno izobraževanje, po starostnih skupinah v letu 2022:

starostna skupina       delež v %
----------------------------------------
25 do 34 let           46
35 do 39 let           48
50 do 64 let           34
65 do 69 let           15

Vir: SURS

C. R., STA