Šole bodo dobile dodatna 2 milijona evrov za plačilo nadomeščanj

0
479
Zagotovljena so dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj. (Foto: MIZŠ)

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je včeraj podpisala sklep, s katerim se šolam namenijo dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj.

 

Dodatne možnosti zaposlovanja kadra so bile šolam v minulih mesecih že zagotovljene. Z današnjim sklepom pa se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj.

Ministrica Kustec je že v začetku oktobra 2021 izdala sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi tega sklepa se v pedagoški proces pod vodstvom mentorja lahko vključijo tudi študentje. V novembru je bil sklep dodatno dopolnjen z možnostjo dodatnega zaposlovanje svetovalnih delavcev. S sprejetjem PKP10 pa je vzgojno-izobraževalnim zavodom dana možnost, da lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez objave prostega delovnega mesta, in sicer do 31. avgusta 2022.

Z današnjim sklepom pa se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj. Šole in zavodi se soočajo z velikim številom odsotnih strokovnih delavcev, ki je posledica obolevanj za COVID-19 oziroma odrejenih karanten in izolacij. Posledično so obremenitve tistih, ki ostajajo na delovnih mestih toliko večje, saj je potrebno zagotoviti ne le nemoteno delo v šolah in zavodih, ampak tudi izobraževanje na daljavo za učence, ki zaradi razlogov, povezanih s COVID-19, niso prisotni pri pouku v prostorih šole.

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbenih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se od januarja 2022 do najdlje 30. junija 2022 določa obseg dodatnih sredstev za plačilo nadomeščanj, ki so posledica odsotnosti strokovnih delavcev zaradi širjenja COVID-19.

Dodatna sredstva za nadomeščanje so namenjena:

a)

  • strokovnim delavcem, ki nadomeščajo učitelje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in v glasbenih šolah,
  • strokovnim delavcem, ki nadomeščajo učitelje in se nadomeščanje ne izvaja kot ura pouka.

b)

  • učiteljem za opravljene ure učne obveznosti, ki presegajo 124. člen ZOFVI (preko 5 ur).

Skupna ocenjena vrednost znaša 2 milijona EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2022, in sicer: 1,5 mio EUR za izplačilo osnovnim šolam in osnovnim šolam s prilagojenim programom, 150.000,00 EUR za izplačilo zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in 350.000,00 EUR za izplačilo glasbenim šolam.

Stanje v vzgoji in izobraževanju

Po podatkih na spletnem portalu Covid-19 Sledilnik (kategorija Primeri v vrtcih in šolah) število oddelkov in otrok, učencev ter dijakov, napotenih v karanteno, upada. Upad števila karanten je med drugim mogoče pripisati novemu režimu odrejanja karanten na domu, s katerim za področje vzgoje in izobraževanja veljajo nekatere izjeme.

Tudi število obolelih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju upada, pri čemer vrtci in šole še vedno poročajo o povečani odsotni zaposlenih, tako strokovnega kot tehničnega kadra. Vzgojno-izobraževalnim zavodom največji izziv predstavlja večja odsotnost zaposlenih, ki zahteva veliko prilagoditev, razumevanja in iznajdljivosti, za kar se vsem ravnateljem in zaposlenim najlepše zahvaljujemo.

Vir: gov.si