Surs: Lani je bilo tri četrtine otrok v zelo dobrem zdravstvenem stanju

0
323
(Foto: Freepik)

Za skoraj 74 odstotkov otrok, starih do 15 let, so starši ali skrbniki v letu 2021 ocenili, da je bilo njihovo splošno zdravstveno stanje zelo dobro. To je za 10 odstotnih točk več kot v letu 2017 (64 odstotkov), je objavil Surs. Na druženje s prijatelji in obiskovanje plačljivih prostočasnih aktivnosti pa je vplival covid-19.

Kot so zapisali na Statističnem uradu RS (Surs), so za 24 odstotkov otrok ocenili, da je njihovo splošno zdravstveno stanje dobro, za dva odstotka pa srednje. Med spoloma ni bilo opaznejših razlik. Nekoliko manjši delež otrok z oceno zelo dobro zdravstveno stanje je bil v starostni skupini od 11 do 15 let (dečki 68 odstotkov, deklice 63 odstotkov).

Večina otrok (98 odstotkov) pri običajnih aktivnostih ni bila dolgotrajno (neprekinjeno vsaj šest mesecev) ovirana zaradi zdravstvenih težav. Za dva odstotka so starši ali skrbniki navedli, da so jih tovrstne težave zelo ali zmerno ovirale pri vsakodnevnih aktivnostih. Nekoliko višji odstotek oviranih otrok je bil v starostni skupini 11-15 let (štirje odstotki).

Izbrane dobrine dostopne skoraj vsem otrokom

Dostopnost dobrin, kot so obutev, oprema za zunanje aktivnosti (npr. kolo, rolerji, kotalke, smuči, sani), igrače oz. igre in knjige, primerne starosti otroka, se od leta 2014, ko so na Sursu nazadnje merili te podatke, do leta 2021 ni občutneje spremenila. Otroci so jih imeli na voljo v 98 odstotkih oz. igrače in igre za notranjo uporabo v 99 odstotkih gospodinjstev.

Vsaj nekaj novih oblačil ni moglo kupiti vsem svojim otrokom dva odstotka gospodinjstev. Opazna je bila razlika med gospodinjstvi z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, in tistimi z dohodki nad omenjenim pragom. Med prvimi je bilo takšnih, ki niso mogli kupiti vsaj nekaj novih oblačil vsem svojim otrokom, devet odstotkov, medtem ko je bilo med gospodinjstvi z dohodki nad pragom tveganja revščine takih dva odstotka.

Na druženje otrok s prijatelji in obiskovanje plačljivih prostočasnih aktivnosti vplival covid-19

V primerjavi z letom 2014 je najbolj upadel delež gospodinjstev, v katerih je vsak otrok občasno povabil prijatelje, da so se skupaj igrali in še kaj prigriznili. Zmanjšal se je za 13 odstotnih točk, na 79 odstotkov. Med preostalo petino gospodinjstev (21 odstotkov), ki ni imela te možnosti, jih je kot glavni razlog največ navedlo covid-19 in z njim povezane ukrepe.

Prav tako se je v teh sedmih letih za devet odstotnih točk, na 59 odstotkov, zmanjšal delež gospodinjstev, v katerih so vsi otroci redno obiskovali plačljive prostočasne dejavnosti, npr. krožek, glasbeno šolo, športno dejavnost in druge aktivnosti. Zaradi finančnih razlogov si teh aktivnosti za vse otroke ni moglo privoščiti štiri odstotke gospodinjstev, preostali pa zaradi drugih okoliščin, med katerimi so bili tudi razlogi, povezani s covidom-19.

Na druženje z vrstniki in na obiskovanje prostočasnih plačljivih dejavnosti pa je vplival tudi dohodek gospodinjstva. Med gospodinjstvi z najnižjimi dohodki je bil delež teh, ki so občasno povabili prijatelje, da bi se skupaj igrali in še kaj prigriznili, nižji (73 odstotkov) kot v gospodinjstvih z najvišjimi dohodki (81 odstotkov). Razlike so bile med gospodinjstvi z dohodki nad pragom in tistimi z dohodki pod pragom tveganja revščine, a so se v sedmih letih zmanjšale.

Večina otrok praznuje rojstni dan, god ali različne druge praznike

V 95 odstotkih gospodinjstev so vsem otrokom omogočili, da so praznovali rojstni dan, god ali druge praznike. To je bilo za dve odstotni točki manj kot v 2014. Večina gospodinjstev, ki niso mogla omogočiti praznovanja, je v 2021 kot glavni razlog navedla covid-19 in z njim povezane ukrepe, medtem ko so v 2014 prevladovali finančni razlogi. Delež takih, ki so svojim otrokom to omogočila, je bil nekoliko manjši med gospodinjstvi z najnižjimi dohodki (92 odstotkov).

Šoloobvezni otroci s primernimi prostori za učenje in delanje domačih nalog

V 96 odstotkih gospodinjstev so imeli otroci primeren prostor za učenje ali delanje domačih nalog. Pri preostalih, ki tega niso bila zmožna zagotoviti, je en odstotek gospodinjstev navedel finančne omejitve, trije odstotki pa druge razloge. Takšnega prostora ni imelo 11 odstotkov otrok iz gospodinjstev, ki so živela pod pragom tveganja revščine, in trije odstotki otrok iz gospodinjstev nad pragom tveganja revščine. Otroci iz 91 odstotkov gospodinjstev so v času zaprtja šol zaradi epidemije covida-19 imeli na voljo tudi vse potrebno za šolanje na daljavo: računalnik ali mobilno napravo ter ustrezno/primerno internetno povezavo.

Večina otrok večkrat na dan preživljala čas s svojimi starši

94 odstotkov otrok, starih do 17 let, je v obdobju enega leta pred anketiranjem večkrat na dan preživljalo čas s svojimi starši, npr. med obroki, pri igri, opravljanju domačih nalog, hoji, sprehodih, športu, pogovarjanju. Pet odstotkov otrok se je na tak način družilo s starši enkrat na dan, en odstotek pa večkrat na teden. Pričakovano je bil ta delež nekoliko nižji (89 odstotkov) pri starejših otrocih, starih 16 in 17 let. Prav tako so v nekoliko manjšem deležu (89 odstotkov) večkrat na dan tako preživljali čas otroci, ki so v gospodinjstvu živeli samo z enim izmed staršev.

J.S., STA