Poklic tedna: Vzgojitelj v vrtcu

0
513
(Foto: Freepik)

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok pripravlja, načrtuje in vodi vzgojno-izobraževalno delo s predšolskimi otroki (starost 1 do 6 let) in pripravlja didaktični material. V okviru različnih dejavnosti v vrtcu sodeluje s starši ter ustvarja možnost za razvoj otrokove samostojnosti, samoiniciative, radovednosti, komunikacije, sposobnosti razmišljanja in ustvarjalnega izražanja.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. 

 Kdo je lahko vzgojitelj /ica predšolskih otrok?

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

. visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,

. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,

. magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

. univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,

. univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

. visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,

. magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,

. magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,

. magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Poleg končane izobrazbe je pogoj imeti opravljeni strokovni izpit. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli. Strokovni izpit se opravlja kot ustni izpit.

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi prek obrazca. Prijavo je treba vložiti neposredno na sedežu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ali jo poslati po pošti.

Kaj in kje dela vzgojitelj/ica predšolskih otrok?

Vzgojitelj predšolskih otrok odločilno vpliva na otrokov razvoj, zato mora imeti – poleg izobrazbe – ustrezne sposobnosti, posluh, gibalne in ročne spretnosti in osebne lastnosti. Delo vzgojitelja mora biti načrtovano na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb.  Otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Vzgojitelj se nenehno strokovno izpopolnjuje. Sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in pripravi zaključno poročilo o opravljenih nalogah v minulem letu.

Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcu, v osnovni šoli za delo v prvem razredu in v zdravstvenih ustanovah. Glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in s področnimi zakoni.

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih otrok: od enega do treh let in v starosti od treh let do vstopa v šolo. Pri vseh dejavnostih je vzgojitelj odgovoren za varnost otrok. Vzgojitelj spremlja razvoj otrok in skrbi za ugodno socialno ozračje. Pomembno je tudi delo vzgojitelja s starši. Vzgojitelj vodi roditeljske sestanke in osebne razgovore s starši, vodi druge oblike sodelovanja in skrbi za pretok dnevnih informacij.

Pripravil: Jože Jan

Viri: Spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Pravno-Informacijskega sistema Republike Slovenije in Slovenske poslovne Točke