SLORI razpisuje nagradni natečaj za magistrska in doktorska dela 2023/2024

0
279
Trst (Foto: Pixabay)

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) razpisuje nagradni natečaj za zaključna magistrska in doktorska dela. Natečaj je namenjen študentkam in študentom, ki so zaključili magistrski oz. doktorski študij na družboslovnih in humanističnih področjih, s katerimi se ukvarja SLORI.

Sprejemajo tudi diplome štiriletnih študijskih programov, diplome prve bolonjske stopnje pa ne morejo kandidirati na natečaju. Z nagradami SLORI spodbuja mlade in perspektivne diplomante k strokovnemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu. Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za vse spole.

Pogoji za prijavo

Na nagradni natečaj za študijsko leto 2023/2024 se lahko prijavijo kandidati, ki so magistrirali ali doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji oz. drugih državah v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2023, in sicer pod pogojem, da se v preteklih letih na SLORI-jev nagradni natečaj s tem delom še niso prijavili.

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki pomembno ali izvirno prispevajo k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, vloge v naselitvenem in družbenem prostoru, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko ukvarjajo tudi z drugimi vejami manjšinskih študij ali drugimi manjšinskimi skupnostmi, vendar morajo vsebovati primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji ali biti drugače relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Prijavna dokumentacija

Ob oddaji prijavnega obrazca morajo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »Nagradni natečaj za magistrska in doktorska dela 2023/2024« priložiti še:

  1. kratko predstavitev obravnavane tematike (v obsegu največ ene tipkane strani) z navedenimi razlogi za izbiro teme in utemeljitvijo pomena zaključnega dela za slovensko skupnost v Italiji, ki naj bo opremljena z lastnoročnim podpisom kandidata in datumom;
  2. natisnjen izvod magistrske ali doktorske naloge (trda vezava ni obvezna);
  3. kratek življenjepis;

č) fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega so razvidni kandidatovi osebni podatki, državljanstvo in stalno prebivališče.

Kandidati morajo ob navedenem poslati tudi elektronsko različico magistrske ali doktorske naloge in prijavnega obrazca z zgoraj navedenimi prilogami na e-naslov [email protected].

Prejemniki nagrade morajo za izplačilo denarnega dela nagrade imeti italijansko davčno številko (»codice fiscale«) oziroma jo morajo pridobiti, če je še nimajo.

Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani www.slori.org.

Za dodatne informacije in pojasnila nas lahko pokličite na telefonsko številko 040 636 663 ali nam pišete na e-naslov [email protected].

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 15. 1. 2024, na sedežu inštituta ali po pošti s priporočeno pošiljko, oddano do vključno 15. 1. 2024.

Elektronsko različico magistrske ali doktorske naloge ter prijavnega obrazca z navedenimi prilogami je prav tako treba poslati na e-naslov [email protected] do vključno 15. 1. 2024.

Izbor najboljših del in nagrade

Izbor nagrajenih zaključnih del bo predvidoma zaključen v devetdesetih dneh od roka za oddajo prijavne dokumentacije. Selekcijski postopek predvideva preverjanje formalne ustreznosti nalog, recenzijo in oblikovanje strokovnega mnenja o nalogah, ki zadostujejo prijavnim pogojem. Nagrajence izbere znanstveni svet SLORI-ja na podlagi recenzentskih mnenj, kandidate pa nato predlaga upravnemu odboru. Na dokončni sklep upravnega odbora se ni mogoče pritožiti.

Izbrane naloge bo SLORI nagradil z naslednjimi denarnimi zneski: – magistrska naloga  ali  diploma štiriletnega študijskega programa: 400 € (do 2, to je skupno 800 €); – doktorska naloga: 800 € (do 2, to je skupno 1.600 €).

Pridržujemo si pravico do drugačne razporeditve navedenih zneskov denarnega dela nagradPodelitev nagrad bo predvidoma potekala aprila 2024.

SLORI lahko najboljša prejeta dela tudi objavi v tiskani ali elektronski obliki po predhodnem soglasju avtorja. Prejeta dela bo SLORI vključil v svojo knjižno in elektronsko zbirko univerzitetnih del. Ob dovoljenju kandidatov bodo dela na razpolago za vpogled zainteresiranim.

SLORI