Sprejeti strateški dokumenti s področja visokega šolstva, znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti ter izobraževanja odraslih

0
335
Državni zbor (Foto: Nebojša Tejić / STA)

V Državnem zboru so bili včeraj sprejeti trije strateški dokumenti; Nacionalni program visokega šolstva 2030, Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in Nacionalni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030.

 

Nacionalni program visokega šolstva 2030 je strateško in razvojno naravnan dokument, ki je bil pripravljen s širokim konsenzom strokovne in zainteresirane javnosti.

Ključni strateški cilj je  dvig ravni  in kakovosti visokošolske izobrazbe v Sloveniji, ob skrbi za kakovost izobraževanja in odličnost v raziskovanju, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe, okrepiti njegovo mednarodno vpetost, izboljšati dostopnost izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečati intenzivnost raziskav in inovacij, izboljšati prenos znanja v družbeno okolje.

Vsebina je zgrajena iz petih pomembnih sklopov: družbeni razvoj in visokošolski sistem, zakonodaja in financiranje, kakovost, internacionalizacija in digitalizacija. Cilj je izboljšanje mednarodne primerljivosti in disciplinarne pluralnosti visokošolskega sistema, omogočiti brezplačen študij vsem, na vseh treh stopnjah visokošolskega izobraževanja, potrebna je prilagodljivosti in odzivnost visokošolskih zavodov na potrebe družbe, pomemben cilj je prilagodljivost in odzivnost visokošolskih zavodov na potrebe družbe, trajno zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja tudi na visokošolski ravni, povečati stopnjo vključenosti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov v skupni evropski visokošolski prostor in s tem doseči internacionalizacijo kurikulumov, ter povečati vključenost Slovenk in Slovencev, ki živijo v tujini.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnje pripravilo področne akcijske načrte uresničevanja nacionalnega programa, v katerih bodo opredeljeni plan aktivnosti, terminski plan izvedbe ter mehanizmi in viri financiranja.

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 postavlja nove temelje za razvoj znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti v tem desetletju. Dokument je nastal v dialogu s širokim krogom deležnikov, tako strokovne kot splošne javnosti.

Najpomembnejši pričakovani rezultati in učinki, ki jih bo prineslo izvajanje strategije so: uvrstitev Slovenije v skupino držav vodilnih inovatork na lestvici evropskega inovacijskega indeksa do leta 2030, javna vlaganja v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo do leta 2030 znašala  1,25 % BDP, pri čemer je že v letu 2027 obseg javnih vlaganj 1 % BDP, celotna vlaganja v znanstvenoraziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost pa bodo do leta 2030 obsegala 3,5 % BDP, raziskave in inovacije bodo usmerjene v področja, ki obravnavajo ključna vprašanja za reševanje izzivov trajnostnega razvoja, skladnega s cilji Agende 2030, z njimi povezanega zelene in digitalne preobrazbe ter Slovensko strategijo pametne specializacije.

Ključni poudarki strategije so na odlični znanosti, zagotavljanju privlačnega raziskovalnega okolja, svobode znanstvenega raziskovanja prek avtonomije dela raziskovalnih organizacij, učinkovito in pregledno organiziranje raziskovalnega dela, vključno z mednarodnimi evalvacijami institucij in sistema, skrb za vzgojo naslednjih generacij vrhunskih znanstvenic in znanstvenikov, dostop do vrhunske mednarodne raziskovalne infrastrukture, uvajanje načel odprte znanosti in odprtega inoviranja, krepitev interdisciplinarnosti raziskovanja, spodbujanje policentričnega in diverzificiranega razvoja, skrajšanje poti od znanstvenih ugotovitev do uveljavitve v družbi ter prepoznavanje in razvoj potencialov na nišnih področjih.

Nov Nacionalni program izobraževanja odraslih zajema formalno izobraževanje in neformalno učenje odraslih, dejavnosti v podporo in razvojno raziskovalno delo za vse, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se dokument omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja.

Cilji, ki jih zasleduje resolucija so: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih, zvišati izobrazbeno raven odraslih, povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela, okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih ter izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.