Črnomelj je občina z največ investicijami na področju šolstva in izobraževanja

0
429
Novinarska konferenca v Črnomlju (vir: občina)

V Črnomlju je ob občinskem prazniku, ki ga občani in občanke praznujejo 19. februarja, potekala novinarska konferenca. Župan občine Andrej Kavšek je skupaj s sodelavci predstavil končane projekte v preteklem letu, tiste, ki so v teku in tiste v pripravi.

Občina je namreč v zadnjem letu naredila znaten korak naprej pri investicijah, predvsem na področju šolstva in izobraževanja.

Občina je lani za investicije namenila kar 55 odstotkov proračunskih sredstev, kar je okoli 15 milijonov evrov.

Večji projekti v občini

Uvodoma je župan predstavil večje projekte v občini. Dokončana je gradnja novega vrtca v Loki. S tem je občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje ter zunanjo ureditev z igrali in ozelenitvami. Začela se je gradnja nove OŠ Loka, kar je velik korak na področju šolstva, saj gre za eno največjih investicij na tem področju v Sloveniji. Potekajo tudi gradbena dela dograditve OŠ Komandanta Staneta v Dragatušu. Dograjuje se nove potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. V zaključni fazi je sanacija stavbe nekdanjega dijaškega doma v Črnomlju. Investicija zajema statično sanacijo stavbe do vključno 1. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe. Hkrati je v teku izgradnja dvigalnega jaška v stavbi nekdanjega dijaškega doma  in dobava dvigala za potrebe OŠ Milke Šobar Nataše.  

Končana so dela  izgradnje ekonomske poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica (1. del, faza II). V okviru projekta se je dokončala gradnja določenih cest v skupni izmeri 328 m. V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Dela izgradnje infrastrukture se nadaljujejo s projektom (3. del: G, D, G1) za katerega je Občina uspešno pridobila evropska sredstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki, zasaditvami in postavitvijo male sončne elektrarne.

Občina je podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje)-Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem je dolžina neprekinjene kolesarske povezave 4,3 kilometra. Naložba, sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, omogoča varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijski coni Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovni coni TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je rekonstruirala državno cesto Stari trg – Deskova vas in preplastila cesto od Rokana do Močil. Občina je sočasno z državno obnovo vozišča v Deskovi vasi poskrbela za zamenjavo salonitnega vodovoda v državni cesti.

V sklopu obnove Črnomaljskega gradu je občina v preteklem letu obnovila veliko klet in obodni hodnik v pritličju. V sklopu projekta Branilci krone in meja, za katerega je uspešno pridobila državna sredstva, so v izvajanju gradbena dela. V zaključni fazi so kletne sanitarije za potrebe delovanja gradu in atrija ter javne sanitarije, ki bodo dostopne iz klančine.

V preteklem letu so kot končane zaživele tudi investicije kot so izgradnja meteorne kanalizacije v Kvasici, obnova javne poti, javne razsvetljave in vodovoda v »Encijanovi ulici« v Kanižarici, obnova javne poti proti naselju Draga pri Sinjem Vrhu in prometna ureditev pri OŠ Vinica.

V Črnomlju se nadaljuje projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Kolpe – Kanalizacija Črnomelj 2. del. Dela izgradnje kanalizacije v sklopu projekta so zaključena na območju pod gradom Črnomelj in na Ulici Pod gozdom, v izvajanju pa so dela v ulici Na bregu, ulici Nova Loka, na Grajski, Čopovi in Marentičevi ulici ter ulici Marjana Kozine. V januarju 2023 pričeli se je pričela še gradnja na Semiški cesti in Majerju.

V izvajanju so poleg že navedenih še gradbena dela izgradnje gozdne ceste Cirnik – Banova rupa. Z izgradnjo gozdne ceste bo lastnikom gozdov, ki tangirajo na to cestno povezavo, omogočena sečnja in spravilo lesa iz do sedaj težje dostopnih območij gozda.

Načrtovane investicije

Občina se pripravlja ne nekaj večjih investicij. Pri teh velja izpostaviti projekt izgradnje Laboratorija in urgence v Zdravstvenem domu Črnomelj, Športni park v Loki, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Dobličah ter projekt poimenovan Po poteh skrivnostnega obiskovalca, s katerim bi uredili lokacijo Ajdovega zrna, obnovili lesen mostiček čez reko Lahinjo na Majer in uredili obvodno sprehajalno pot. Pri vseh projektih je Občina v fazi usklajevanja sofinanciranja oziroma pridobivanja finančnih sredstev.

Sredstva za posamezna področja

Občina poleg tekočih večjih investicij velik del sredstev v proračunu letno nameni za posamezna področja. V navedena sredstva so vključeni vsi razpisi, investicijska vzdrževanja zavodov, sofinanciranja rednih dejavnosti ipd. Za področje gospodarstva letno nameni okoli 110.000 EUR, za področje prometa okoli 250.000 EUR, za področje kmetijstva in gozdarstva okoli 231.000 EUR, za obnove je v preteklem letu namenila okoli 800.000, za obnove kanalizacij 105.000 EUR, za področje okolja in prostora okoli 1.500.000 EUR, za področje izobraževanja okoli 4.000.000 EUR, za področje športa okoli 165.000 EUR, za področje mladih okoli 50.000 EUR, za področje sociale okoli 45.000 EUR, za sofinanciranje neprofitnih in humanitarnih društev okoli 27.000 EUR, za področje kulturne dediščine okoli 65.000 EUR, za področje kulture okoli 160.000 EUR ter za področje turizma okoli 120.000 EUR.

Župan Andrej Kavšek v izjavi za medije po predstavitvi občinskih projektov in načrtov v občini Črnomelj. (vir: občina)

Občina Črnomelj čestita svojim občanom in vse skupaj vabi k obisku pestrih prireditev, katerih program lahko spremljate na povezavi.

Na včerajšnjem dogodku so bili tudi predstavniki Pustnega društva Presta Črnomelj, ki so predstavili program letošnjega pustovanja v Črnomlju, saj društvo praznuje 50 let obstoja.

A. L. / Moja Dolenjska